• نویسنده:مریم
 • تاریخ:دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲
 • عنوان موضوع:
آدمها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف.
از روی بعضی ها باید مشق نوشت ، از روی بعضی ها جریمه.
بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.

مریم صفائی , nilofargil


نظرات:ای پیک

 

ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست
با ما مگو بجز سخن دل نشان دوست
حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود
یا از دهان آن که شنید از دهان دوست
ای یار آشنا علم کاروان کجاست
تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست
گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار
ما سر فدای پای رسالت رسان دوست
دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت
دستم نمی‌رسد که بگیرم عنان دوست
رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید
رحمت کند مگر دل نامهربان دوست
گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد
تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست
گر آستین دوست بیفتد به دست من
چندان که زنده‌ام سر من و آستان دوست
بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در
الا شهید عشق به تیر از کمان دوست
بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد
وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست
استاد سخن سعدی شیرازی


نظرات:در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند

 
در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند
جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست
ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند
عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا
ما همه بنده و این قوم خداوندانند
مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم
آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند
وصل خورشید به شبپره اعمی نرسد
که در آن آینه صاحب نظران حیرانند
لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ
عشقبازان چنین مستحق هجرانند
مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار
ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند
گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد
عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند
گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان
بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند
حافظ

نظرات:ﺭﻗﺺ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ “ ﺧﻮﺩ ” ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﯽ

 

ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻭ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﺗﺎ
ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ
ﺭﻗﺺ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ “ ﺧﻮﺩ ” ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﯽ
ﭘﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﯾﺶ ﺷﻬﻮﺕ ﺑﺮﮐﻨﯽ
ﺭﻗﺺ ﻭ ﺟﻮﻻﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪ
ﺭﻗﺺ ﺍﻧﺪﺭﺧﻮﻥ “ ﺧﻮﺩ ” ﻣﺮﺩﺍﻥ کنند.


نظرات:قهرمان واقعی

 
 
از دور همه در زندگیشان قهرمانند ......
اما نه ...!!!!!!
قهرمان واقعی کسی است که با
خوشی و نا خوشی ، عاشقانه در کنارت
زندگی می کند ......

نظرات:رخ قبله‌ام کجا شد

 

رخ قبله‌ام کجا شد که نماز من قضا شد
ز قضا رسد هماره به من و تو امتحانی
عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن
که نداند او زمانی نشناسد او مکانی


نظرات:از چهره ی لاله زار عاشق

 
ای مونس و غمگسار عاشق
وی چشم و چراغ و یار عاشق
ای داروی فربهی و صحّت
از بهر تن نزار عاشق
ای رحمت و پادشاهی تو
بربوده دل و قرار عاشق
ای کرده خیال را رسولی
در واسطه یادگار عاشق
آن را که به خویش بار ندهی
کی بیند کار و بار عاشق
از جذب و کشیدن تو باشد
آن ناله ی زار زار عاشق
تعلیم و اشارت تو باشد
آن حیله گری و کار عاشق
از راه نمودن تو باشد
آن رفتن راه وار عاشق
ای بند تو دلگشای عاشق
وی پند تو گوشوار عاشق
دیرست که خواب شب نماندست
در دیده ی شرمسار عاشق
دیرست که اشتها برفته ست
از معده ی لقمه خوار عاشق
دیرست که زعفران برسته ست
از چهره ی لاله زار عاشق
دیرست کز آبهای دیده
دریا کردی کنار عاشق
زینها چه زیانش چون تو باشی
چاره گر و غمگسار عاشق
صد گنج فروشیش به دانگی
وان دانگ کنی نثار عاشق
ای لاف ابیت عند ربی
آرایش و افتخار عاشق
لولاک لما خلقت الافلاک
نُه چرخ به اختیار عاشق
بس کن که عنایتش بسنده است
برهان و سخن گزار عاشق
مولوی

نظرات:دل اگر از سگ چوپان ببرد

 

شب به شب قوچی از این دهکده کم خواهد شد

ماده گرگی، دل اگر از سگ چوپان ببرد


نظرات:خوابِ مرا ببسته‌ای

خوابِ مرا ببسته‌ای
نقش مرا
بشسته‌ای...
وز همه‌ام گسسته‌ای
بی تو
به سر نمی‌شود...
__________
مولانا


نظرات:ره عشق است و خطرهای زیادی


افتاده در این راه، سپرهای زیادی

یعنی ره عشق است و خطرهای زیادی

بیهوده به پرواز میندیش كبوتر!
بیرون قفس ریخته پرهای زیادی

این كوه كه هر گوشه آن پاره لعلی است
خورده است بدان خون جگرهای زیادی

درد است كه پرپر شده باشند در این باغ
بر شانه تو شانه به سرهای زیادی

از یك سفر دور و دراز آمده انگار
این قاصدك آورده خبرهای زیادی

راهی است پر از شور، كه می بینم از این دور
نی های فراوانی و سرهای زیادی

هم در به دری دارد و هم خانه خرابی
عشق است و مزینّ به هنرهای زیادی

بیچاره دل من كه در این برزخ تردید
خورده است به اما و اگرهای زیادی

جز عشق بگو كیست كه افروخته باشند
در آتش او خیمه و درهای زیادی...!


نظرات:زاهد و آسیابان

 

زاهد و آسیابان
رفت روزی زاهدی در آسیاب
آسیابان را صدا زد با عتاب
گفت دانی کیستم من گفت :نه
گفت نشناسی مرا ای رو سیه
این منم من زاهدی عالیمقام
در رکوع و درسجودم صبح وشام
ذکر یا قدوس ویا سبوح من
برده تا پیش ملایک روح من
مستجاب الدعوه ام تنها وبس
عزت مارا نداند هیچ کس
هرچه خواهم از خدا آن میشود
بانفیرم زنده بی جان میشود
حال برخیز وبه خدمت کن شتاب
گندم آوردم برای آسیاب
زود این گندم درون دلو ریز
تا بخواهم از خدا باشی عزیز
آسیابت را کنم کاخی بلند
برتو پوشانم لباسی از پرند
صد غلام وصد کنیز خوبرو
میکنم امشب برایت آرزو
آسیابان گفت ای مردخدا
من کجا و آنچه میگویی کجا
چون که عمری را به همت زیستم
راغب یک کاخ و دربان نیستم
درمرامم هرکسی را حرمتیست
آسیابم هم همیشه نوبتیست
نوبتت چون شد کنم بار تو باز
خواه مومن باش و خواهی بی نماز
باز زاهد کرد فریاد و عتاب
کاسیابت برسرت سازم خراب
یک دعا گویم سقط گردد خرت
بر زمین ریزد همه بار و برت
آسیابان خنده زد ای مرد حق
از چه بر بیهوده می ریزی عرق
« گر دعاهای تو می سازد مجاب
با دعایی گندم خود را بساب »
(حضرت مولانا)


نظرات:انرژی عشق ...

 

انرژی عشق ...
هیچ ﻮﻗﺖ ﺑﺎﺑﺖ عشقهاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺜﺎﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ
و ﺑﻌﺪﻫﺎﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رسیدید،
کوچکترین ارزشی ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ،
ذره ای ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺁﻧﭽﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ،
را ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﺪ.
ﻭ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺯﻋﺸﻖ!
ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺍﻧﺮﮊﯾﺴﺖ،
و ﺩﺭﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.
ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻫﺮ ﺭﻧﺞِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ،
ﯾﮏ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺳﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﺡ!
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ،
ﺭﻭﺡ ﺯﻻﻝ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ،
ﻭ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺳﻬﻞ ﺗﺮ،
ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ،
ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ می آﻣﻮﺯﯾﻢ،
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ بی دﻟﯿﻞ.
ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ;
ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ... .
و این ره روزی به عشق حقیقی خواهد رسید
عشقی که زوال ندارد
عاشق او که خود عاشق ترین است و بی انتها ....


نظرات:چنان مستم در این عالم

 

 " یا هو "
هوالاول هو الآخر هو الظاهر هوالباطن
که من جز هو و یا من هو کس دیگر نمیدانم
مکانم لا مکان باشد نشانم بی نشان باشد
نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانانم
دوئی را چون برون کردم دو عالم را یکی دیدم
یکی بینم یکی جویم یکی دانم یکی خوانم
ز جام عشق سرمستم دو عالم رفته از دستم
به جز رندی و قلاشی نباشد هیچ سامانم
الا ای شمس تبریزی چنان مستم در این عالم
که جز مستی و سر مستی دگر چیز نمی دانم
الحمدلله الذی کاندر دو عالم اوست حی
همچون صفات ذات هو و اللہ خالق کل شی
قیوم قادر قاهری کز نقش قهرش نه فلک
ناگه بسوزد در دمی چندانکه تو گویی حی
( مولانا جلال الدین محمد بلخی )


نظرات:طواف کعبهء دل کن

طواف کعبهء دل کن اگر دلی داری
دلست کعبهء معنی تو گل چه پنداری
طواف کعبهء صورت حقت بدان فرمود
که تا بواسطهء آن دلی بدست آری
هزار بار پیاده طواف کعبه کنی
قبول حق نشود گر دلی بیازاری
بده تو ملکت و مال و دلی بدست آور
که دل ضیا دهدت در لحد شب تاری
هزار بدرهء زرگر بری به حضرت حق
حقت بگوید دل آر اگر بما آری
که سیم و زر برمالاشی است بی مقدار
دلست مطلب ما گر مرا طلب گاری
ز عرش و کرسی و لوح قلم فزون باشد
دل خراب که آنرا کهی بنشماری
مدار خوار دلی را اگر چه خوار بود
که بس عزیز عزیزست دل در آن خواری
دل خراب چو منظر گه اله بود
زهی سعادت جانی که کرد معماری
عمارت دل بیچارهء دو صد پاره
ز حج و عمره به آید به حضرت باری
کنوز گنج الهی دل خراب بود
که در خرابه بود دفن گنج بسیاری
کمر بخدمت دلها ببند چاکروار
که برگشاید در تو طریق اسراری
گرت سعادت و اقبال گشت مطلوبت
شوی تو طالب دلها و کبر بگذاری
چو همعنان تو گردد عنایت دلها
شود ینابع حکمت ز قلب تو جاری
روان شود ز لسانت چو سیل آب حیات
دمت بود چو مسیحا دوای بیماری
برای یک دل موجود گشت هر دو جهان
شنو تو نکتهء لولاک از لب قاری
و گر نه کون و مکانرا وجود کی بودی
ز مهر و ماه و ز ارض و سمای زنگاری
خموش وصف دل اندر بیان نمی گنجد
اگر به هر سر مویی دو صد زبان داری
( مولوی )ش


نظرات:ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ

 

ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﮕﻔﺖ
ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﺮﺳﯽ ﺁﺧﺮ ﺩﻧﯿﺎ - ﻧﻮﮎ ﮐﻮﻩ
ﻗﺎﻑ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﺶ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻨﺪ
ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻣﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ
ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺘﯽ ﻧﻮﮎ ﮐﻮﻩ ﻗﺎﻑ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ


نظرات:دلشدگان

 

ما دلشدگان خسرو شیرین پناهیم
ما كشته ی آن مهرخ خورشید كلاهیم
ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم
صد شور نهان با ما،تاب و تب جان با ما
در این سر بی سامان،غمهای جهان با ما
با ساز و نی، با جام می، با یاد وی
شوری دگر اندازیم، در میكده ی جان
جمع مستان غزل خوانیم
همه مستان سر اندازیم، سر افرازیم
جز این هنر ندانیم، كه هر چه می توانیم
غم از دلها بر اندازیم ، بر اندازیم...


نظرات:تا تو را به آرامش برسانند...

 

به کسانی که...
لا به لای مشغله شان...
وقتی برایت پیدا میکنند...
احترام بگذار...
اما عاشق کسانی باش که...
وقتی به آن ها نیاز داری...
تمام مشغله شان را فراموش میکنند...
تا تو را به آرامش برسانند...


نظرات:جز محبت و نیکی ...

 

شخصی می گفت:
«من سی سال دارم.»

بزرگی به او خرده گرفت و گفت:
«نباید بگویی سی سال دارم، باید بگویی آن سی سال را دیگر ندارم.»

راستی شما به جای سال هایی که دیگر ندارید، چه دارید؟
جز محبت و نیكی چیزی باقی نمی ماند.

"فلورانس نایتینگل"


نظرات:من اگربامن نباشم می شوم ...

مثنوی هفتاد "من" مولوی :

مَن اگر با مَن نباشم می شَوَم تنها ترین
کیست با مَن گر شَوَم مَن باشد از مَن ماترین

مَن نمی دانم کی ام مَن ، لیک یک مَن در مَن است
آن که تکلیف مَنَش با مَن مَنِ مَن ، روشن است

مَن اگر از مَن بپرسم ای مَن ای همزاد مَن !
ای مَن غمگین مَن در لحظه های شاد مَن !

هرچه از مَن یا مَنِ مَن ، در مَنِ مَن دیده ای
مثل مَن وقتی که با مَن می شوی خندیده ای

هیچ کس با مَن ، چنان مَن مردم آزاری نکرد
این مَنِ مَن هم نشست و مثل مَن کاری نکرد

ای مَنِ با مَن ، که بی مَن ، مَن تر از مَن می شوی
هرچه هم مَن مَن کنی ، حاشا شوی چون مَن قوی

مَن مَنِ مَن ، مَن مَنِ بی رنگ و بی تأثیر نیست
هیچ کس با مَن مَنِ مَن ، مثل مَن درگیر نیست

کیست این مَن ؟ این مَنِ با مَن زمَن بیگانه تر
این مَنِ مَن مَن کنِ از مَن کمی دیوانه تر ؟

زیر باران مَن از مَن پر شدن دشوار نیست
ورنه مَن مَن کردن مَن ، از مَنِ مَن عار نیست

راستی ! این قدر مَن را از کجا آورده ام ،
بعد هر مَن بار دیگر مَن ، چرا آورده ام ؟

در دهان مَن نمی دانم چه شد افتاد مَن
مثنوی گفتم که آوردم در آن هفتاد من


نظرات:صبر کنم یا بروم؟

 

زیر باران شده ام خیس بگو صبر کنم یا بروم؟
سایه ات چتر سرم نیست بگو صبر کنم یا بروم؟

سینه ام میتپد از وحشت دیر آمدنت
من مجال دگرم نیست بگو صبر کنم یابروم؟

چشم در راه تو خشکیدو نمی آیی تو
شده این باور تندیس بگو صبر کنم یا بروم؟

غرقه در حسرت دیدار بمانم یا نه!
دیگر این شرم روا نیست!بگو صبر کنم یا بروم؟

گور وحشت دگر این بار مرا خوانده بکام!
چاره ام نیست نیایی،بگوصبر کنم یا بروم؟

دیگر از جان شده ام سیر ببین من رفتم
دم آخر چه کنم......؟صبر کنم یا بروم؟


نظرات:پروانه ها


نظرات:گاهی...


نظرات:چه هرمی درنگاهت هست

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 
 
,,یاران,,
خنک آیی,دلت باران
شوی همگام با یاران
سرت بالا,سرم بالا
نه رسوا,چون گنهکاران
چه هرمی درنگاهت هست
نفهمیدند بیداران
بشو بیگانه بیگانه
تمسخرهای هشیاران
کسی از ما ندزدیده
جسارتهای دلداران
بیا مستم ز بویت گل
شکستم جام میخواران
چنان با عشق می آیی
شوی درمان بیماران
تو سرخی یت نبین,لاله
شرابی خون دلداران
 

نظرات:به جنگ نادرستی ها شهامت است و پروا نیست

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 
پس از ابتلای احمد شاملو به عارضه ی مرض قند و قطع شدن پایش بر اثر این بیماری ، سیمین بهبهانی این غزل را برای او سرود :
 
 
عزیزتر ز جان، احمد! دویدن تو با پا نیست
به پای شعر می پویی؛ مگو که پای پویا نیست
تو مرد مرد مردانی، دلیل رهنوردانی
به پای دل دلالت کن که پای تن توانانیست
بلند قامت سبزت به شعر جلوه می بخشد
چرا که سرو بستان را چنین زبان گویا نیست
مگو سخن ز بیماری که شعر تندرستت را
به جنگ نادرستی ها شهامت است و پروا نیست
بلا، مهیب و وحشتزا اگر چه تند می راند
بگو عنان بگرداند کزو تورا محابا نیست
گریز آهوان دیدی بدان گریز خندیدی
تو شیر بیشه زارانی گریز از تو زیبا نیست
بمان که دفتر ما را هنوز خط عنوانی
کسی که با تو دارد دل به هیچ دیده تنها نیست
سیمین بهبهانی

نظرات:دنیا را پیچیده کرده اند

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 
دنیا را پیچیده کرده اند و سخت،
انسانهایی که بوی سادگی نمی دهند...
برای شادی و لذت هزار بهانه می خواهند...
آرامش،رویا شده است،
عشق،شرطی..
محبت معامله شده است،
گذشت و بخشش منت..
معیارها عوض شده است،
ملاک ها پوچ و بی ارزش..
فقط با مرگ به خود می آییم،
و میفهمیم دنیا ساده بود و کوتاه
سختش کردیم...
 

نظرات:عشق را مدعی شده ای برای چه؟

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:
 
 
اینقدر بیتاب و بیقراری برای چه؟
مدام در تب و تابی برای چه؟
اندکی تأمل،اندکی درنگ کن،
اینگونه از من گله داری برای چه؟
درد داری و درد مرا نمیفهمی،
از من اینهمه انتظار؟آخر برای چه؟
نگاه و چشم و لب و ابرو بهانه است،
عشق را مدعی شده ای برای چه؟
از من نخواه که به پوچی بها دهم،
خود را به دست خود گرفتار کنم برای چه؟
عمریست که این حرف و غزلها شنیده ام،
یکبار اشتباه کرده ام،دوباره برای چه؟
جمع کن بساط عاشقی و از سرای ما بگذر،
بیهوده نشسته ای به انتظار برای چه؟/.
(ف.شکیب نیا)
 

نظرات:و زندگی با عشق...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 

عشق که در زندگی ات جریان یابد،
نیازی به دلیل و بهانه نیست برای لبخند زدن..
نیاز نیست اتفاقی بیفتد تا تو شاد باشی..
عشق که قدم گذاشت در لحظه هایت،
شادی و خوشبخت..
بی دلیل..
بی بهانه..
تمام بادها در جهت موافق می وزند،
تا بادبانهای کشتی زندگی ات
رو به سوی اهداف زیبایت
در حرکت باشد..
باغ زندگی ات که سیراب شد از باران عشق،
بی گمان گلهای خوشبختی ات خواهد شکفت..
و زندگی با عشق ،
یعنی بهشت ../.
(ف.شکیب نیا)


نظرات:دیدی باز عاشقت شدم ؟

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:
 
تنم را بکشم به لب‌هات
می‌سوزم ؟
یا آب می‌شوم ؟

بگذار برات کتاب بخوانم
بنشین اینجا
کتاب را بگیر توی دست‌هات
ورق بزن
دستم را دورت حلقه می‌کنم
از بالای شانه‌ات
کتاب
نفس می‌کشم
لای موهات
ورق بزن.

اگر توی گوش‌ت گفتم
دوستت دارم
و فرار کردم چی ؟
از پله‌های کودکی
بالا می‌آیم
تاب می‌خوری در تنهایی من
عاشقت می‌شوم
نگاهت مرا مرد می‌کند ..

دلتنگی‌ام را
به کی بگویم وقتی نیستی ؟
تا کجا راه بروم تا تمام شوم ؟
مثل یک جاده
...
نیستی که!
من هم عادت نمی‌کنم
آقای من!
همین.

کتاب را بالا بگیر ببینم
گاهی هم برگرد و بوسم کن
حواست به داستان هست ؟
نه
بیا از اول شروع کنیم.
دیدی ؟
دیدی باز عاشقت شدم ؟

عباس معروفی

نظرات:ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ، ﭼﻮﻥ ﻣـﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:

 

ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ، ﭼﻮﻥ ﻣـﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺮﻩ ﺧــﺎﮐـﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﻓﮑﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻭ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ .
ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪﯾﻢ ﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺠﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ
ﺑﺮﺩ . ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺩﺭﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﯿﺎﺩ ﺁﻭﺭﯾﺪ ﺍﮔﺮ
ﺩﺭﻗﯿﺪﺣﯿﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ : ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﻤﯿﺸﺪﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺷـﺎﺩﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ.


نظرات:ﺍﻭ ﺧﺪﺍﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ....

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۴
 • عنوان موضوع:
 
آرامش نه عاشق بودن است,
نه گرفتن دستی که محرمت نیست…
نه حرف های عاشقانه و قربان صدقه های چند ثانیه ای…
آرامش حضور♥♥♥ "خدا "❤❤❤ست،
وقتی در اوج نبودن ها
نابودت نمیکند…
وقتی ناگفته هایت را بی آنکه بگویی میفهمد…
وقتی نیاز نیست برای بودنش التماس کنی!
غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری…
وقتی مطمئن باشی با او هرگز تنها نخواهی بود …
آرامش یعنی همین ،
تو بی هیچ قید و شرطی "خدا" را داری…
ﻣﻦ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ،
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽﺳﺖ
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻻﻫﺎ…!
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﺧﻮﺏ، ﻗﺸﻨﮓ
ﭼﻬﺮﻩﺍﺵ ﻧﻮﺭﺍﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﺑﺎ ﺩﻝ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ،
ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺨﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻦ…
ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ،
ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ
ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ
ﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺫﮐﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ،
ﺩﺭ ﻏﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺎﺩﯼ
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮﻡ،
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻗﺺﮐﻨﺎﻥ ﻣﯽﺧﻨﺪﻡ
ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻭ ﺧﺪﺍﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ....

نظرات:اخرین مطالب