آدمها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف.
از روی بعضی ها باید مشق نوشت ، از روی بعضی ها جریمه.
بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.

مریم صفائی , nilofargil


نظرات:ابراز احساسات علامت قدرت است


نظرات:ﺩﺭ ﺗﮑﺎﭘﻮﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ

ﺟﻮﯾﺎﯼ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺵ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ
ﺩﺭ ﺗﮑﺎﭘﻮﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﺍ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺄﻣﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﯾﺎﻭﺭﯼ
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﺎ
ﺗﻮ ﻭ ﻣﻦ


نظرات:از آن لذت ببر!

زندگی یك آواز است ، آن را بخوان!

زندگی یك بازی است ، آن را بازی كن!

زندگی یك مبارزه است ، با آن مقابله كن!

زندگی یك رویا است ، به آن واقعیت ببخش!

زندگی یك فداكاری است ، آن را عرضه كن!

زندگی یك عشق است ، از آن لذت ببر!

 


نظرات:آیاﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺩﺭﻓﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ؟

لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ !
از گرما می نالیم. از سرما فرار می کنیم.
در جمع، از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم.
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است و بس!
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:
ﻣﺪﺭﺳﻪ.. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ .. ﮐﺎﺭ..
ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ!
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ
آیاﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺩﺭﻓﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ؟

 

 

 

 


نظرات:ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ

ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ !
ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﻴﺴﺖ
ﻋﺎﺩﺕ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ !
ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻫﺖ، ﺑﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﻴﻢ
ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺕ
ﺍﺯ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺩﮔﯽ
ﺍﺯ ﺑﻴﻬﻮﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ...

 


نظرات:مقصر "دلِ دیوانه ی" ماست...

وحشت از عشق که نه،
ترس ما فاصله هاست،
وحشت از غصه که نه،
ترس ما خاتمه هاست،
ترس بیهوده نداریم، صحبت از کشتن ناخواسته عاطفه هاست،
کوله باریست پر از "هیچ" که بر شانهِ ماست،
گله از دست کسی نیست،
مقصر "دلِ دیوانه ی" ماست...

 


نظرات:باید صبور بود ،،،،،،، اما همیشه مصمم

درزندگی بایدبمعنای واقعی ،

سرسختی و استواری ومصمم بودن را در دل نرمی و گذشت جستجو کرد؛

گاهی کوتاه آمدن لازم است؛

گاهی نگریستن بسمت دیگر جایز است ؛ 

باید صبور بود ،،،،،،، اما همیشه مصمم

 


نظرات:بعضی ها را

بعضی ها را
بدرقه کنید حتی اگر لایق بدرقه نباشند..
بدون کنار زدن پنجره..بدون سربرگرداندن به عقب..
بعضی ها را


نظرات:زحمت کاشتن یک گل سرخ

ذهن ما باغچه است،گل در آن باید کاشت
و نکاری گل من، علف هرز در آن می روید.

کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است!
گل بکاریم بیا تا مجال علف هرز فراهم نشود.
بی گل آرایی ذهن
نـازنـیـن،نــازنـیـن،
هرگز آدم، آدم نشود... !


نظرات:زندگی در گذر آینه ها جان دارد

زندگی در گذر آینه ها جان دارد
با سفرهای پر از خاطره پیمان دارد
زندگی خواب لطیفی است که گل می بیند
اضطراب و هیجانی است که انسان دارد
زندگی کلبه ی دنجی است که در نقشه خود
دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد
گاه با خنده عجین است و گهی با گریه
گاه خشک است و گهی شر شر باران دارد
زندگی مرد بزرگی است که در بستر مرگ
به شفابخشی یک معجزه ایمان دارد
زندگی حالت بارانی چشمان تو است
که در آن قوس و قزح های فراوان دارد
زندگی آن گل سرخی است که تو می بویی
یک سرآغاز قشنگی است که پایان دارد

 


نظرات:شش آیین زندگی

شش آیین زندگی

قبل از دعا،ایمان داشته باش

قبل از صحبت کردن گوش کن

قبل از خرج کردن،بدست بیار

قبل از نوشتن،فکر کن

قبل ازتسلیم شدن تلاش کن

و قبل از مردن زنده گییییییییییییی کن

 


نظرات:عشق هنوز زیباست


نظرات:باید دید و نگرش عوض شود

زندگی زیباست …

به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز …

و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ گل رُز …


نظرات:زمین جای غریبی ست

یادم باشد
بعد از مرگم
به خدا بگویم:
زمین جای غریبی ست
آدم های عجیبی دارد
خوشبختی
رویای دیرینه ی آن هاست
اما زیبا زندگی نمی کنند
عاشقی را هر روز زیر لب زمزمه می کنند
اما با عشق زندگی نمی کنند
لبخند برایشان کیمیاست
آنچه که هست را قدر نمی دانند
برآنچه که نیست افسوس می خورند
یادم باشد
بعد از مرگم
به خدا بگویم:
زمین جای غریبی ست
آدم های عجیبی دارد . . .

 


نظرات:محبت کردن آدم ها را دست کم گرفته ایم

میدانی؟
محبت کردن آدم ها را دست کم گرفته ایم، آدم های مهربان را نادیده میگیریم،
آن ها که قلبشان پاک است، دلشان صاف است را نادیده گرفته ایم...


نظرات:عبادت

عبادت به معنای گفتن چیزی به خدا یا طلب چیزی از او نیست. عبادت یعنی گوش سپردن به خدا. اگر قرار باشد كلمه ای به خدا بگویی، آن كلمه فقط می تواند یك تشكر باشد. یك آری ساده كافی است.

اما در سراسر دنیا به آموزش عباداتی غیر ضروری می پردازند و مردم آن عبادتها را طوطی وار تكرار می كنند.

عبادت معنای واقعی خود را از دست داده و به مراسمی تشریفاتی تبدیل شده. قراردادی شده است.
تو باید عبادت راستین را بیاموزی.

عبادت واقعی همان سكوت كردن و گوش دل سپردن به خداست ...

 


نظرات:رو قصه دگر کن

گفتی مرا به خنده:
«خوش باد روزگارت»
کس بی‌تو خوش نباشد
رو قصه‌ی دگر کن .....
"حضرت مولانا"


نظرات:زندگی است دیگر ...

زندگی است دیگر ...
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ،
به این سالها که به سرعت برق گذشتند،
به جوانی که رفت،
میانسالی که می رود،
حواست باشد به کوتاهی زندگی، به زمستانی که رفت ،
بهاری که دارد تمام می شود کم کم، ریز ریز، آرام آرام، نم نمک...
زندگی به همین آسانی می گذرد ...

نظرات:ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ

 

 

ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯼ,
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﮐﻨﯽ,
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﮐﻨﺪ !...
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﯿﺴﺖ!!!


نظرات:سکوتم بلندترین فریادِ

سکوتم بلندترین فریادِ
درونم شد.
نگاهم مات ترین نگاهِ زمانه.
وآنگاه ،
که تو خندیدی،
خنده ی تو تلخ ترین
شراب هفت ساله.
چقدر سکوتم
آشناتر از خنده توست.

نظرات:پانتومیم

 

نظرات:زیر باران رحمت اللهی

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

اگر فنجانی کوچک زیر باران نگاه دارید ،
به اندازه همان فنجان به شما می رسد !
اگر کاسه بزرگی نگاه دارید ...
به همان اندازه در آن آب جمع می شود .
چه ظرفی در زیر باران رحمت اللهی قرار داده اید ؟
جان راجر


نظرات:رفیقان دوستان ده ها گروهند

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

رفیقان دوستان ده ها گروهند
که هر یک در مسیر امتحانند
گروهی صورتک بر چهره دارند
به ظاهر دوست اما دشمنانند
گروهی وقت حاجت خاکبوسند
ولی هنگام خدمت ها نهانند
گروهی خیر و شر در فعلشان نیست
نه زحمت بخش و نه راحت رسانند
گروهی دیده ناپاکند هشدار
نگاه خود به هر سو می دوانند
بر این بی عصمتان ننگ جهان باد
که چون خوکند و بل بدتر از آنند
ولی یاران همدل از سر لطف
به هر حالت که باشد مهربانند
رفیقان را درون جان نگهدار
که آنها پر بهاتر از جهانند...

فریدون مشیری


نظرات:«باید» به جای «شاید» و «آیا» بیاورم

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 
می‌خواستم که ولوله بر پا کنم ولی ...
با شور شعر محشر کبرا کنم ولی ...
با نی به هفت بند غزل ناله سر دهم
با مثنوی رهی به نوا وا کنم ولی ...
تا باز روح قدسی حافظ مدد کند
دم می زدم که کار مسیحا کنم ولی ...
فریاد را بکوبم پا بر سر سکوت
یا دست کم به زمزمه نجوا کنم ولی ...
دل بر کنم از این دل مرداب‌وار تنگ
با رود رو به جانب دریا کنم ولی...
این بی‌کرانه آبی آیینه‌ی تو را
با چشم تشنه سیر تماشا کنم ولی ...
«باید» به جای «شاید» و «آیا» بیاورم
فکری به حال «گرچه» و «اما» کنم ولی ...

نظرات:این لحظه ها هرگز تکرار نخواهند شد...!

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

فریب دایره ای بودن ساعت را نخورید،

زمان روی یک خط مستقیم در حال حرکت است.

این لحظه ها هرگز تکرار نخواهند شد...!


نظرات:پل‌ها را خراب نکنید ...

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 
پل‌ها را خراب نکنید ...
 
از اینکه مجبور خواهید شد ،
 
چند بار دیگر از آن رودخانه عبور کنید ،
 
متعجب خواهید شد ... !
...

نظرات:ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ….

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 
ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻋﻤﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ…
ﮔﻠﻮﯼ ﺧﺸﮏ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥﺗﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ…
ﻭ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯﮐﺎﺟﯽ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ …
ﻭ ﺑﺎﻏﯽ ﺍﺯ ﻫﺠﻮﻡ ﺩﺍﺱ ﻫﺎ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ…
ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ،
ﮔﻠﯽ ﺑﺎﻻﺭﻭﻧﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ …
ﻭ ﮐﺮﻡ ﮐﻮﭼﮑﯽ …ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ …. ﻭ ﮐﻮﻫﯽ ﺳﺨﺖ ….
ﻋﻘﯿﻖ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﯾﻨﻪ ﻭ ﻣﺮﻣﺮﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ …
ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻪ ..
ﮔﻠﯽ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﯼ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻏﺎﺭﺗﮕﺮﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ …
ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ….
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ …

نظرات:ما سایه اوئیم و جهان سایه ماست.........

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

بیرون ز جهان و جان یکی دایه‌ی ماست

دانستن او نه درخور پایه‌ی ماست

در معرفتش همین قدر دانم

ما سایه اوئیم و جهان سایه ماست.........


نظرات:وای که این دریافت چقدر لذت بخش است

 • نویسنده:مریم
 • تاریخ:پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
 • عنوان موضوع:

 

تو عزیز هرگز نمی‌دونی که معجزهٔ بعدی زندگی‌ات کی‌ و کجا می‌خواهد اتفاق بیفتد

پس آماده باش،

آغوشت را برایش باز کن،

هیجان داشته باش و دریافتش کن.

وای که این دریافت چقدر لذت بخش است


نظرات:اخرین مطالب